Supplydrive ontwikkelt mee in project Extended PLM 2.0

Drieëntwintig partijen uit de regio Overijssel en Gelderland krijgen samen bijna 2 miljoen euro aan Europese subsidie om aan een vervolg, van het inmiddels afgeronde project Extended Product Life Cycle Management (E-PLM) Proeftuin, te gaan werken. Het geld is afkomstig uit het EFRO-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De afgelopen twee jaar hebben negen bedrijven samen het Extended Product Life Cycle Management project voor Smart Industry succesvol uitgevoerd als onderdeel van het Smart Industry Fieldlab ‘The Garden’. In mei is een voorstel voor een vervolgproject ingediend waarvoor inmiddels goedkeuring is ontvangen. Na het startgesprek op 3 oktober 2017 is het nieuwe project formeel van start gegaan.

Het consortium is flink uitgebreid en bestaat uit maar liefst 23 projectpartners die met elkaar de samenwerking aangaan om verschillende aspecten op het gebied van E-PLM naar een hoger niveau te tillen (zie figuur).

In het project, genaamd E-PLM 2.0, worden de pijlen vooral gericht op de verbeteringen in reeds bestaande samenwerkingsverbanden (E-waardenetwerken). Door veranderingen aan te brengen in één of meer bestaande waardeketens, van bedrijven die al samen opereren, kunnen Smart Industry verbeteringen veel sneller en pragmatischer worden doorgevoerd en dus sneller tastbaar resultaat hebben. Sneller en veel natuurlijker dan via de samenwerking van gelegenheidspartners, die wel kennis en kunde kunnen inbrengen, maar die in de business praktijk geen partners zijn.

Naast de hoofddoelstelling van het project, waarin het doorvoeren van innovaties in bestaande E-waardenetwerken centraal staat, wordt in dit project ook veel aandacht besteed aan de kennisdeling over partners en over verschillende E-waardenetwerken heen. Een verbetering in een waardeketen werkt dus via de interfaces met naastliggende andere waardeketens in het gehele E-waardenetwerk door. De langs experimentele weg geïntroduceerde innovaties zijn divers, maar passen allen in de door het eerste E-PLM Proeftuin project opgeleverde hoofdthema’s van de E-PLM Roadmap.

In dit project worden experimenten uitgevoerd aan de hand van de volgende thema’s:

• Products & Services

• Customer & Suppliers network

• Processen & Tools

• Disruptive technologies

• Human Capital & knowledge sharing

Dit project wordt uitgevoerd vanuit het Smart Industry fieldlab ‘the Garden’.

Naast de betrokkenheid van bovenstaande partijen wordt er ook kennis gedeeld met andere geïnteresseerde partijen.

Voor meer informatie over het E-PLM 2.0 project, kunt u contact met ons opnemen